fbpx

REGULAMIN KONKURSU Z MARIUSZEM PUDZIANOWSKIM „OSIĄGAJ SWOJE CELE” NA FACEBOOKU

Z DNIA 17.08.2022 r.

 

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem konkursu na Facebooku(zwanego dalej “Konkursem”), jest RSP-Gastro Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Dębowej 1, 96-325 Radziejowice-Parcel, NIP 7010509588, która jest właścicielem marki Burak Dieta (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników konkursu jest Organizator.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmiany bądź usunięcia.
 5. Niniejszy Regulamin określa warunki Konkursu.
 6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.
 7. Konkurs jest prowadzony na stronie Ambasadora marki Burak Dieta – Mariusza Pudzianowskiego (dalej: Ambasador): https://www.facebook.com/pudzianowski.official (zwanej dalej “Fanpage”).
 8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.
 9. Uczestnikiem Konkursu jest każda osoba, która spełnia kryteria określone w § 2 Regulaminu oraz dokonała zgłoszenia do udziału w Konkursie poprzez wykonanie zadania konkursowego w sposób zgodny z Regulaminem (dalej „Uczestnik”).
 10. Uczestnik Konkursu nie może przenosić na osoby trzecie uczestnictwa w Konkursie, praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania przyznanej nagrody.
 • 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto na portalu www.facebook.com, które zaakceptowały niniejszy Regulamin.
 2. Uczestnik oświadcza, że:
 3. jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
 4. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
 5. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru Nagrody i ją w pełni akceptuje;
 6. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebooka;
 7. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
 8. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook i posiada aktywne konto na portalu Facebook;
 9. jest wyłącznym autorem Zadania Konkursowego i posiada do niego pełne prawa autorskie;
 10. osobom trzecim nie przysługują żadne prawa i roszczenia do Zadania Konkursowego;
 11. nie zachodzą żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu wykorzystania Zadania Konkursowego.

 

 1. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz inne osoby

współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również̇ ich wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzice

małżonków, rodzeństwo oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

 

 • 3. NAGRODA
 1. Nagrodą w Konkursie jest dieta na 14 dni od Burak Dieta. Nagrody zostaną przyznane 3 Laureatom wyłonionym w sposób wskazany w §6.
 2. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na Fanpage.
 3. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 4. Zwycięzcy mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
 5. Wartość Nagrody w Konkursie dla 1 Uczestnika Konkursu nie przekracza kwoty zwolnienia od podatku dochodowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 ze zm.)
 • 4. MIEJSCE I CZAS KONKURSU
 1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na Fanpage pod adresem: https://www.facebook.com/pudzianowski.official
 2. Konkurs trwa od dnia 17.08.2022 r. do dnia 21.08.2022 r. godz. 23:59.
 • 5. ZASADY KONKURSU
 1. Zadaniem Konkursowym jest: napisanie w komentarzu pod postem konkursowym, co motywuje Uczestnika do pracy i do konsekwentnego realizowania wyznaczonych celów. Do komentarza należy dodać zdjęcie, które pokazuje Uczestnika Konkursu w trakcie pracy nad osiąganiem swoich celów.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję odpowiedzi.
 3. Niedozwolone jest zgłaszanie do Konkursu przez Uczestników postów:
 4. będących utworami, do których prawa autorskie przysługują osobie innej niż Uczestnikowi;
 5. zawierających treści naruszające prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste osób trzecich);
 6. zawierających antyreklamę Organizatora lub reklamę podmiotów konkurencyjnych w stosunku do Organizatora;
 7. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny.
 8. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie zadania opisanego w § 5. Ust. 1 Regulaminu.
 9. Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez usunięcie Zgłoszenia z portalu

Facebook. Może tego dokonać do 21.08.2022 r. godz. 23:59.

 

 1. Uczestnik biorąc udział w Konkursie potwierdza, że jest świadomy, iż o wygranej Nagrodzie nie

decyduje przypadek, lecz działanie Uczestnika Konkursu.

 

 1. Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku, zamieszczonego w

Zgłoszeniu Konkursowym, w szczególności w celu prezentowania przez Organizatora informacji o

Konkursie oraz działalności Organizatora i jej promocji.

 

 1. Wyrażona przez Uczestnika zgoda dotyczy użycia wizerunku również w materiałach służących

popularyzacji działań w zakresie działalności strony internetowej Organizatora oraz realizacji akcji

marketingowych przez rozpowszechnianie wizerunku w mediach elektronicznych, w szczególności

w serwisie Facebook i Instagram, stronie http://www.burakdieta.pl na czas nieokreślony (do

odwołania).

 

 1. Uczestnik poprzez przesłanie Zgłoszenia Konkursowego Organizatorowi Konkursu, wyraża zgodę

na bezpłatne przekazanie Organizatorowi Konkursu licencji niewyłącznej, bez ograniczeń

czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na wszystkich znanych w dniu zgłoszenia do Konkursu

polach eksploatacji, w szczególności:

 

 1. prawo sporządzenia cyfrowego zapisu utworów,
 2. wprowadzanie utworów do obrotu w sieci Internet,
 3. prawo wprowadzania utworów do pamięci komputera oraz do własnych baz danych,
 4. wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską,

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

 1. zwielokrotnienie i rozpowszechnianie utworu (także w sieci Internet), w tym na każdym nośniku

audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz

wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,

 1. prawo dokonywania obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji

utworów, wymaganych przez specyfikę medium internetowego,

 1. prawo publicznego odtwarzania oraz nadawania, a także publicznego udostępniania

utworów w sieci Internet w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w

czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia,

aplikacji, którymi się w tym celu posługuje.

 

 1. Uczestnik wyraża zgodę na publikację wpisów lub zdjęć na:

 

 1. stronach internetowych administrowanych przez Organizatora,
 2. w mediach społecznościowych administrowanych przez Organizatora.

 

 1. Nadesłanie prac na Konkurs jest równoznaczne z deklaracją, iż zdjęcia nie naruszają dóbr

osobistych i materialnych oraz praw autorskich osób trzecich oraz wizerunku osób, które znajdują się

na zdjęciu i zostały wykonane samodzielnie przez osobę zgłaszającą prace, a osoby portretowane

wyrażają zgodę na publikowanie swojego wizerunku.

 

 1. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw

majątkowych związanych ze Zgłoszeniem Konkursowym ponosi Uczestnik, który dokonał

owego Zgłoszenia w Konkursie, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

 

 

 • 6. WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW I PRZYZNANIE NAGRÓD
 1. O przyznaniu Nagrody decyduje Ambasador w drodze analizy adekwatności oraz atrakcyjności wykonania zadań opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu przez Uczestników, a także na podstawie kryterium kreatywności i pomysłowości wykonania zadania.
 2. Decyzja Ambasadora co do oceny prac nadesłanych w odpowiedzi na Zadanie Konkursowe oraz przyznania nagród jest niezależna, ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.
 3. Decyzja o przyznaniu nagród wybranym Uczestnikom zapadnie do dnia 26.08.2022 r.
 4. Spośród nadesłanych zgłoszeń Ambasador wyłoni 3 zwycięzców nagród określonych w § 3 ust. 1.
 5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w terminie 5 dni od dnia zakończenia Konkursu. Jeśli Laureat w odpowiedzi na wiadomość od Ambasadora nie poda Organizatorowi danych niezbędnych do przekazania Nagrody określonych w ust. 7 poniżej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania wiadomości prywatnej, Ambasador wyłoni nowego Laureata.
 6. Publiczna informacja o wyłonieniu Laureatów zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na stronie.
 7. Niezbędnym do otrzymania Nagrody warunkiem jest podanie adresu odbioru Nagrody mieszczącego się w obszarze dostaw Organizatora (lokalizacje do sprawdzenia: https://burakdieta.pl/dostawa/). W tym celu, Laureat powinien w odpowiedzi na wiadomość od Organizatora w terminie wskazanym w ust. 5 wysłać wiadomość e-mail na adres kontakt@burakdieta.pl, podając następujące dane:
 8. imię i nazwisko;
 9. adres dostawy Nagrody;
 10. adres e-mail
 11. nr telefonu
 12. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w ust. 7 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez Laureata prawa do Nagrody.
 13. Przyznana w Konkursie nagroda zostanie wysłana Laureatowi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 7.
 • 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania Nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
 4. a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, wulgarne, propagujące nienawiść zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
 5. b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
 6. c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
 7. d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
 8. e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook;
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.
 • 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. W celu przeprowadzenia Konkursu Organizator będzie przetwarzać wyłącznie następujące dane

osobowe Laureatów, które zostaną wykorzystane do wydania Nagród oraz w celu realizacji

obowiązków podatkowych (jeżeli dotyczy):

 1. imię;
 2. nazwisko;
 3. numer telefonu;
 4. adres e – mail
 5. adres dostawy Nagrody

 

 1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych przekazanych Organizatorowi w związku z organizacją Konkursu.
 2. Organizator niniejszym informuje, że dane osobowe podane (przekazane) w związku z organizacją Konkursu przetwarzane są:
 3. a) w celu udziału i przeprowadzenia Konkursu, ogłoszenia wyników Konkursu, przekazania Nagrody, rozpatrywania reklamacji, w celach podatkowych i księgowych oraz wykonania innych obowiązków wynikających z Regulaminu, a w związku z tym celem (tymi celami): (i) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby przekazującej dane – art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 roku, poz. 922 z późn. zm.) oraz od dnia 25 maja 2018 roku art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), (ii) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, przekazania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrywania reklamacji, do celów podatkowych i księgowych, o których mowa w Regulaminie, (iii) odbiorcami danych osobowych są lub będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz Organizator, podmioty współpracujące i świadczące usługi wspomagające, w tym wsparcie techniczne dla przechowywania danych osobowych, dostawca serwera, podmioty współpracujące przy organizacji Konkursu, (iv) dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane do chwili wygaśnięcia wszelkich ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu, (v) przetwarzanie obejmuje: imię (imiona) i nazwisko, nick, nr telefonu, adres zamieszkania, adres do doręczeń, adres e-mail, przyznanie Nagrody, przekazanie Nagrody,
 4. b) w celach marketingowych, a w związku z tym celem: (i) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby przekazującej dane – art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 roku, poz. 922 z późn. zm.) oraz od dnia 25 maja 2018 roku art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, (ii) odbiorcami danych osobowych są lub będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz Organizator, podmioty współpracujące i świadczące usługi wspomagające, w tym wsparcie techniczne dla przechowywania danych osobowych, dostawca serwera, podmioty współpracujące przy organizacji Konkursu, (iii) dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody, (iv) przetwarzanie obejmuje: imię (imiona) i nazwisko, nick, nr telefonu, adres zamieszkania, adres do doręczeń, adres e-mail, przyznanie Nagrody, przekazanie Nagrody, udział w Konkursie, datę zgłoszenia w Konkursie, (v) Uczestnik nie ma obowiązku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.
 5. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
 6. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
 7. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.
 • 9. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ
 1. Wszelkie reklamacje będą rozstrzygane polubownie w drodze dialogu pomiędzy Organizatorem a Laureatami bądź prawidłowo zgłoszonymi Uczestnikami. Dopuszczalny jest kontakt mailowy pod adresem kontakt@burakdieta.pl. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 30 dni od dnia zakończenia Konkursu.
 2. Reklamacje można zgłaszać w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników konkursu. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 • 10. PRAWA AUTORSKIE
 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
 2. a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
 3. b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.
 • 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu tj. 17.08.2022 r.
 2. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 4. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 

Załącznik nr 1

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 kwietnia 2016 r. (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych”, Dz. Urz. UE z 2016 r. L 119 s.1), dalej: „RODO” informuję, iż:

1)      administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RSP-Gastro Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Dębowej 1, 96-325 Radziejowice-Parcel, NIP 7010509588 (dalej: „Spółka”), a dane kontaktowe do Administratora to: kontakt@burakdieta.pl.

2)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach wskazanych w Regulaminie KONKURSU Z MARIUSZEM PUDZIANOWSKIM „OSIĄGAJ SWOJE CELE” NA FACEBOOKU;

4)      odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Spółka oraz podmioty z nią współpracujące, które mają siedzibę również poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale które również zobowiązane są do stosowania RODO; odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą również podwykonawcy Spółki (podmioty przetwarzające);

5)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat;

6)      posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;

7)      ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

8)      podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z uczestnictwem w KONKURSIE Z MARIUSZEM PUDZIANOWSKIM „OSIĄGAJ SWOJE CELE” NA FACEBOOKU;

9)      Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć administratorowi danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 1. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.