Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Poniżej znajdziesz najważniejsze zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://burakdieta.pl/.

Informacje ogólne

Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w Serwisie internetowym https://burakdieta.pl/ (dalej jako “Serwis Internetowy”).

Wyrazy użyte z dużej litery mają znaczenie nadane im w regulaminie Sklepu internetowego stanowiącego Serwis Internetowy.

Administratorem Serwisu Internetowego jest Rsp-Gastro Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. ul. Dębowa 1, 96-325 Radziejowice Parcel, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000577788, NIP: 7010509588, REGON: 362617906.

Dane osobowe zbierane przez Administratora Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

Administrator Serwisu internetowego dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących użytkowników Serwisu internetowego. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Adresatem możliwości korzystania z usług dostępnych w Serwisie Internetowym nie są dzieci poniżej 18 roku życia. Administrator danych osobowych nie przewiduje celowego gromadzenia danych dotyczących dzieci poniżej 16 roku życia.

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

listownie na adres: ul. Dębowa 1, 96-325 Radziejowice-Parcel

przez e-mail: kontakt@burakdieta.pl

telefonicznie: +48 731 200 990

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Łukasz Saran, z którym możesz się skontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych za pomocą:

1. e-mail: lukaszsaran-iodo@burakdieta.pl, 

2. poczty tradycyjnej: ESKOM IT Sp. z o.o. | Puławska 543, 02-844 Warszawa

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach i zakresie: podjęcia działań przed zawarciem umowy na Twoje żądanie (np. założenie Konta), tj. dane podane w formularzu rejestracyjnym w Serwisie Internetowym, tzn. adres e-mail oraz ustanowione hasło, płeć; jeżeli rejestrujesz się przy zakupie Produktów zbieramy Twoje imię i nazwisko i dane podane w celu realizacji zamówienia takie jak adres do wysyłki; w celu świadczenia usług wymagających założenia Konta takich jak: prowadzenie historii Zamówień, informowanie o statusie realizacji zamówienia, przetwarzamy Twoje dane podane w koncie oraz przy zakupie Produktów:

Kategorie odnośnych danych osobowych Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych:

  1. dane dotyczące Zamówień; dane kontaktowe;
  2. dane dotyczące aktywności w Serwisie Internetowym;
  3. dane dotyczące Zamówień w Serwisie Internetowym;
  4. dane dotyczące reklamacji skarg i wniosków;
  5. dane dotyczące usług marketingowych

Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług przez Administratora danych osobowych za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Zamówień, usług, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla użytkownika. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:

  1. kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę; 
  2. kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 10 lat (kontakt nieaktywny, liczony od dnia 1 stycznia następującego po dacie ostatniego kontaktu); 
  3. po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.  

Niektóre dane w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, mogą być przechowywane przez okres kolejnych 5 lat dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez Serwis Internetowy – dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.

Dane dotyczące Zamówień usług płatnych, konkursów i programów lojalnościowych będą przechowywane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło dane zdarzenie lub złożono Zamówienie.

Dane dotyczące Użytkowników niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu Użytkownika przez Użytkownika.

Twoje dane osobowe dotyczące preferencji, zachowań i wyboru treści marketingowych mogą być wykorzystywane jako podstawa do podjęcia zautomatyzowanych decyzji w celu określenia możliwości sprzedażowych Serwisie internetowego.

Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom i kontrahentom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom infrastruktury IT, serwisu strony internetowej, naszym pracownikom, współpracownikom, firmom kurierskim, operatorom systemów płatności on-line, podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT, usługi prawne, a także inne usługi. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Dane osobowe mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. Odbiorcom niewskazanym powyżej przetwarzane dane osobowe nie są udostępniane na zewnątrz w formie, która pozwalałby na jakąkolwiek identyfikację użytkowników. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

Twoje dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Niektórzy spośród dostawców (Microsoft, Google) mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem danych użytkownika poza terytorium EOG, w tym do USA, Administrator zadbał, aby dostawcy dawali gwarancję wysokiego stopnia ochrony danych osobowych.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami w sposób zdefiniowany powyżej.

Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Środki techniczne

Dokładamy niezbędnych starań, aby zabezpieczyć dane osobowe i ochronić je przed działaniem osób trzecich, a także wykonuje nadzór nad bezpieczeństwem danych przez cały okres ich przetwarzania w sposób zapewniający ochronę przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich, uszkodzeniem, zniekształceniem, zniszczeniem lub utratą.

Pliki cookies

Pliki cookies to niewielkie pliki zapisywane na komputerze/urządzeniu mobilnym użytkownika, w których przechowywane są ustawienia i inne informacje związane z korzystaniem przez niego ze strony internetowej. Pliki cookies pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika i dzięki temu odpowiednio wyświetlać stronę, zapewniając jej prawidłowe działanie. Są również niezbędne dla zapewnienia ciągłości sesji użytkownika. Umożliwiają także zbieranie danych w celach statystycznych, analitycznych, dostarczanie treści reklamowych dostosowanych do zainteresowań użytkownika, czy też dzielenie się informacjami zawartymi w mediach społecznościowych. Niektóre z plików cookies, lecz nie wszystkie, zbierają dane osobowe o użytkowniku. Jeśli pliki cookies wykorzystywane na naszej stronie internetowej zawierają Państwa dane osobowe, to dane te przetwarzane są przez nas na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

Wymagania techniczne i pliki cookies

Google Chrome,
Mozilla Firefox,
Microsoft Internet Explorer.

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. Zalecane jest stosowanie oprogramowania z włączoną obsługą plików cookies.

Pliki cookies wykorzystujemy przede wszystkim w następujących celach:

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies o różnym charakterze, w związku z różnym ich celem:

Część wykorzystywanych na naszej stronie plików cookies pochodzi od nas (oznaczamy je poniżej jako „1st party”), część natomiast umieszczana jest przez naszych partnerów – podmioty trzecie (oznaczamy je poniżej jako „3rd party”). Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje na temat celów i sposobów wykorzystywania przez nas plików cookies.

Niezbędne pliki cookies

Niezbędne pliki cookies są konieczne do działania naszej strony internetowej, umożliwiając Państwu korzystanie z jej funkcjonalności, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony, służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony. Tych plików cookies nie mogą Państwo wyłączyć w ramach zarządzania ustawieniami cookies. Mogą jednak Państwo ustawić swoją przeglądarkę tak, aby zablokować te pliki cookies – wówczas jednak niektóre elementy strony internetowej nie będą działać.

Lista plików cookies:

Niezbędne pliki cookies

Niezbędne pliki cookies są konieczne do działania naszej strony internetowej, umożliwiając Państwu korzystanie z jej funkcjonalności, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony, służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony.

Tych plików cookies nie mogą Państwo wyłączyć w ramach zarządzania ustawieniami cookies. Mogą jednak Państwo ustawić swoją przeglądarkę tak, aby zablokować te pliki cookies – wówczas jednak niektóre elementy strony internetowej nie będą działać.

Lista niezbędnych plików cookies

Nazwa cookieRodzaj zbieranych danychWażnośćTyp1st party / 3rd party
wp-settings-{ID}Plik cookie służący do zapisywania konfiguracji danego użytkownika.1 rokTrwałe1st party
wp-settings-time-{ID}Plik cookie służący do zapisywania konfiguracji danego użytkownika.1 rokTrwałe1st party
wordpress_test_cookiePlik cookie służący do przechowywania informacji o możliwości zapisywania plików cookies.Do końca sesjiSesyjne1st party
wordpress_logged_in_{id} wordpress_sec_Plik cookie służący do sprawdzania, czy aktualny użytkownik jest zalogowanym użytkownikiem WordPress.org.14 dni lub do końca sesji w zależności od wyboru użytkownikaTrwałe/ Sesyjne1st party
wp-wpml_current_languagePlik cookie służący do przechowywania informacji o aktualnym języku interfejsu użytkownika serwisu. Domyślnie plik cookie jest ustawiony tylko dla zalogowanych użytkowników.1 dzieńTrwałe1st party
wp-wpml_current_admin_language_{hash}Przechowuje aktualny język obszaru administracyjnego WordPress. Domyślnie plik cookie jest ustawiony tylko dla zalogowanych użytkowników.1 dzieńTrwałe1st party
_icl_visitor_lang_jsPlik cookie służący do przechowywania informacji o przekierowaniu na wybrany język interfejsu użytkownika serwisu. Domyślnie plik cookie jest ustawiony tylko dla zalogowanych użytkowników.1 dzieńTrwałe1st party
wpml_browser_redirect_testPlik cookie służący do przechowywania informacji o możliwości zapisywania plików cookies. Domyślnie plik cookie jest ustawiony tylko dla zalogowanych użytkowników.1 dzieńTrwałe1st party
PHPSESSIDPlik cookie PHPSESSID umożliwia stronom internetowym przechowywanie danych dotyczących sesji. W serwisie Animex.pl służy do ustanowienia sesji użytkownika oraz do przekazywania danych o jej stanie za pośrednictwem tymczasowego pliku cookie, który potocznie nazywany jest plikiem cookie sesji.Do końca sesjiSesyjne1st party
ad_storagePlik cookie przechowuje informację o wyborze użytkownika dotyczącym reklamowych plików cookie.1 rokTrwałe1st party
analytics_storagePlik cookie przechowuje informację o wyborze użytkownika dotyczącym analitycznych plików cookie.1 rokTrwałe1st party
functionality_storagePlik cookie ad_storage przechowuje informację o wyborze użytkownika dotyczącym funkcjonalnych plików cookie.1 rokTrwałe1st party
cookie_consentPlik cookie przechowuje informację o wyborze użytkownika dotyczącym plików cookie.1 rokTrwałe1st party

Funkcjonalne pliki cookies

Funkcjonalne pliki cookies umożliwiają „zapamiętanie” wybranych przez Państwa ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp. Zadaniem tych plików cookie jest umożliwienie Państwu korzystania z naszej strony internetowej w sposób lepiej dostosowany do Państwa osobistych preferencji w oparciu o Państwa wcześniejsze wizyty i wybrane ustawienia.

Pliki cookies o charakterze funkcjonalnym nie są niezbędne do działania strony, w związku z czym mogą Państwo nie wyrazić zgody na ich stosowanie. Raz udzieloną zgodę mogą także Państwo w każdym momencie wycofać (wystarczy kliknąć tutaj). Jeśli nie wyrazicie Państwo zgody  na używanie tych plików cookie, niektóre funkcje strony mogą nie działać prawidłowo.

Lista funkcjonalnych plików cookies

Nazwa cookieRodzaj zbieranych danychWażnośćTyp1st party / 3rd party
inactive_logout_tabIDWartość przechowywana w session storage używana do rejestracji aktywności użytkownika.Do końca sesjiSesyjne1st party
closedLastTabWartość przechowywana w session storage używana do rejestracji aktywności użytkownika.Do końca sesjiSesyjne1st party

Analityczne pliki cookies

Analityczne pliki cookies umożliwiają nam zbieranie informacji o sposobie korzystania przez Państwa z naszej  strony internetowej, aby pomóc nam lepiej zrozumieć, w jaki sposób jest ona wykorzystywana oraz pomóc nam w jej dostosowaniu. Pliki te pozwalają nam na zliczanie wizyt i źródeł ruchu na naszej stronie, dzięki czemu możemy mierzyć i usprawniać jej działanie. Dzięki nim możemy dowiedzieć się m. in., które podstrony są najbardziej, a które najmniej popularne, a także zrozumieć, jak odwiedzający poruszają się po naszej witrynie. Wszystkie dane gromadzone przez te pliki cookie są agregowane, w związku z czym pozostają anonimowe.

Pliki cookies o charakterze analitycznym nie są niezbędne do działania strony, w związku z czym mogą Państwo nie wyrazić zgody na ich stosowanie. Raz udzieloną zgodę mogą także Państwo w każdym momencie wycofać (wystarczy kliknąć tutaj). Jeśli jednak nie zgodzicie się Państwo na stosowanie  analitycznych plików cookies, niektóre funkcje strony mogą stać się niedostępne.

Lista analitycznych plików cookies

Nazwa cookieRodzaj zbieranych danychWażnośćTyp1st party / 3rd party
_gaPlik cookie służący do rozróżnienia użytkowników.2 lataTrwałe1st party
_gidPlik cookie służący do rozróżnienia użytkowników24 godzinyTrwałe1st party
dc_gtm_{ID}Plik cookie służący do ograniczania szybkości żądań.1 minutaTrwałe1st party
_gac_{ID}Plik cookie zawiera informacje związane z kampanią. Jeśli połączyłeś swoje konta Google Analytics i Google Ads, tagi konwersji witryny Google Ads będą odczytywać ten plik cookie, chyba że zrezygnujesz.
Dowiedz się więcej.
90 dniTrwałe1st party
_ga_{ID}Plik cookie służący do utrwalania stanu sesji.2 lataTrwałe1st party
_gaexpPlik cookie służący do określania udziału użytkownika w eksperymencie i wygaśnięcia eksperymentów, w których użytkownik został uwzględniony.Zależy od długości eksperymentu, typowo 90 dniTrwałe1st party
_opt_awcidPlik cookie używany w kampaniach mapowanych poprzez identyfikatory klienta Google Ads.24 godzinyTrwałe1st party
_opt_awmidPlik cookie używany w kampaniach mapowanych poprzez identyfikatory kampanii Google Ads.24 godzinyTrwałe1st party
_opt_awgidPlik cookie używany w kampaniach mapowanych poprzez identyfikatory grupy reklam Google Ads.24 godzinyTrwałe1st party
_opt_awkidPlik cookie używany w kampaniach mapowanych poprzez identyfikatory kryteriów reklam Google Ads.24 godzinyTrwałe1st party
_opt_utmcPlik cookie przechowuje ostatni parametr zapytania utm_campaign.24 godzinyTrwałe1st party
_opt_expidPlik cookie jest tworzony podczas przeprowadzania eksperymentu dotyczącego przekierowania. Przechowuje identyfikator eksperymentu, identyfikator wariantu i identyfikator strony odsyłającej do przekierowywanej strony.10 sekundTrwałe1st party
_hjClosedSurveyInvitesPlik cookie, który jest ustawiany, gdy użytkownik wejdzie w interakcję z zaproszeniem do ankiety dotyczącej linków zewnętrznych. Służy temu, by to samo zaproszenie nie pojawiło się ponownie, jeśli zostało już pokazane.1 rokTrwałe3rd party
_hjDonePollsPlik cookie, który jest ustawiany, gdy użytkownik wypełni ankietę. Służy temu, by ta sama ankieta nie pojawiła się ponownie, jeśli została już wypełniona.1 rokTrwałe3rd party
_hjMinimizedPollsPlik cookie, który jest ustawiany, gdy użytkownik zminimalizuje widżet ankiety na stronie. Służy do tego, aby widżet pozostał zminimalizowany, gdy użytkownik nawiguje po witrynie.1 rokTrwałe3rd party
_hjShownFeedbackMessagePlik cookie, który jest ustawiany, gdy użytkownik minimalizuje lub uzupełnia opinię. Dzieje się tak, aby przychodząca opinia była ładowana jako zminimalizowana natychmiast, jeśli użytkownik przejdzie na inną stronę, na której jest ustawiona do wyświetlania.1 rokTrwałe3rd party
_hjSessionTooLargePlik cookie powoduje, że Hotjar przestaje zbierać dane, jeśli sesja staje się zbyt duża. Jest to określane automatycznie poprzez sygnał z serwera WebSocket, jeśli rozmiar sesji przekracza limit.Do końca sesjiSesyjne3rd party
_hjSessionRejectedPlik cookie zostanie ustawiony z wartością „1” na czas trwania sesji użytkownika, jeśli Hotjar odrzucił połączenie z serwerem WebSocket z powodu przeciążenia serwera. Ten plik cookie jest stosowany tylko w niezwykle rzadkich sytuacjach, aby zapobiec poważnym problemom z wydajnością.Do końca sesjiSesyjne3rd party
_hjSessionResumedPlik cookie, który jest ustawiany, gdy sesja/nagranie zostaje ponownie połączone z serwerami Hotjar po przerwie w połączeniu.Do końca sesjiSesyjne3rd party
_hjidPlik cookie, który jest ustawiany, gdy klient po raz pierwszy trafi na stronę ze skryptem Hotjar. Służy do utrwalania identyfikatora użytkownika Hotjar, unikalnego dla tej witryny w przeglądarce. Gwarantuje to, że zachowanie podczas kolejnych wizyt w tej samej witrynie będzie przypisywane temu samemu identyfikatorowi użytkownika.1 rokTrwałe3rd party
_hjRecordingLastActivityWartości przechowywana w pamięci sesji (nie jako plik cookie). Jest ona aktualizowana, gdy rozpoczyna się nagrywanie użytkownika i gdy dane są przesyłane przez WebSocket (użytkownik wykonuje akcję rejestrowaną przez Hotjar).Do końca sesjiSesyjne3rd party
_hjTLDTestPodczas wykonywania skrypt śledzenia Hotjar, określana jest najbardziej ogólna ścieżka do pliku cookie, której używa się zamiast nazwy hosta strony. Odbywa się to, aby pliki cookie mogły być udostępniane w subdomenach (w zależności od potrzeb). Po tej kontroli plik cookie jest usuwany.Do końca sesjiSesyjne3rd party
_hjUserAttributesHashAtrybuty użytkownika wysyłane przez Hotjar Identification API są buforowane na czas trwania sesji, aby wiedzieć, kiedy atrybut uległ zmianie i musi zostać zaktualizowany.Do końca sesjiSesyjne3rd party
_hjCachedUserAttributesTen plik cookie przechowuje atrybuty użytkownika, które są wysyłane przez Hotjar Identification API, gdy użytkownik nie znajduje się w próbce. Zebrane atrybuty zostaną zapisane na serwerach Hotjar tylko wtedy, gdy użytkownik wejdzie w interakcję z narzędziem do przesyłania opinii Hotjar, plik cookie będzie używany niezależnie od tego, czy narzędzie do przesyłania opinii jest obecne.Do końca sesjiSesyjne3rd party
_hjLocalStorageTestPlik cookie służy do sprawdzania, czy skrypt śledzenia Hotjar może korzystać z pamięci lokalnej. Jeśli tak, w tym pliku cookie ustawiana jest wartość „1”. Dane przechowywane w_hjLocalStorageTest nie mają czasu ważności, ale są usuwane niemal natychmiast po utworzeniu.Poniżej 100msTrwałe3rd party
_hjIncludedInPageviewSamplePlik cookie jest ustawiony, aby powiadomić Hotjar, czy użytkownik jest objęty próbkowaniem danych określonym przez limit odsłon witryny.30 minutTrwałe3rd party
_hjIncludedInSessionSamplePlik cookie jest ustawiony, aby powiadomić Hotjar, czy ten użytkownik jest objęty próbkowaniem danych określonym przez dzienny limit sesji witryny.30 minutTrwałe3rd party
_hjAbsoluteSessionInProgressPlik cookie służy do wykrywania pierwszej sesji odsłon użytkownika. Przechowuje wartość prawda/fałsz.30 minutTrwałe3rd party
_hjFirstSeenPlik cookie służy do wykrywania pierwszej sesji nowego użytkownika. Przechowuje wartość prawda/fałsz, wskazując, czy skrypt śledzenia Hotjar po raz pierwszy wszedł w interakcję z danym użytkownikiem. Jest używany przez filtry nagrywania do identyfikacji nowych sesji użytkownika.Do końca sesjiSesyjne3rd party
_hjViewportIdPlik cookie przechowuje informacje o oknie roboczym użytkownika, takie jak rozmiar i wymiary.Do końca sesjiSesyjne3rd party
_hjRecordingEnabledPlik cookie jest dodawany, gdy rozpoczyna się nagrywanie i jest odczytywany, gdy moduł rejestrujący jest inicjowany, aby sprawdzić, czy użytkownik jest już w nagraniu w określonej sesji.Do końca sesjiSesyjne3rd party

Reklamowe pliki cookies

Reklamowe pliki cookies umożliwiają dostarczanie Państwu treści reklamowych bardziej dostosowanych do Państwa preferencji i zainteresowań oraz Państwa odwiedzin na innych stronach internetowych, a także mogą służyć do działań remarketingowych realizowanych przez naszych dostawców reklamowych, którzy umieszczają za pośrednictwem naszej strony swoje pliki cookies. Mogą one być wykorzystane do tworzenia Państwa profili jako użytkowników, po to aby prezentować bardziej trafne lub odpowiadające temu profilowi reklamy na innych stronach, czy zapobiegać ponownemu pojawianiu się tej samej reklamy, a także do mierzenia efektywność kampanii reklamowych. Pliki te mogą przechowywać informacje o fakcie, że witryna internetowa została odwiedzona z określonego urządzenia, a także przekazywać tego rodzaju dane partnerom reklamowym.

Reklamowe pliki cookies nie są konieczne do korzystania ze strony internetowej. Wobec tego, mogą Państwo nie wyrazić zgody na ich stosowanie. Raz udzieloną zgodę mogą także Państwo w każdym momencie wycofać (wystarczy kliknąć tutaj). W przypadku, gdy nie zaakceptujecie Państwo tych plików cookies, możecie nadal otrzymywać reklamy, lecz mniej dostosowane do swoich preferencji lub zainteresowań.

Lista reklamowych plików cookies

Nazwa cookieRodzaj zbieranych danychWażnośćTyp1st party / 3rd party
_fbpPlik cookie przechowuje unikalny identyfikator użytkownika usługi Facebook Pixel.90 dniTrwałe3rd party
_fbcPlik cookie tworzony jest, gdy użytkownik klika reklamę na Facebooku. Gdy użytkownik trafia na docelową witrynę, piksel automatycznie zapisuje parametr zapytania fbclid w pliku cookie _fbc dla tej domeny witryny. Dowiedz się więcej2 lataTrwałe3rd party

Zakres zbieranych danych

Plik cookies oraz wymienione poniżej funkcjonalności/technologie pochodzące od dostawców zewnętrznych zbierają m. in. następujące dane związane z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej:

Funkcjonalności lub technologie dostawców zewnętrznych

Na naszej stronie internetowej znajdują się wymienione poniżej narzędzia pochodzące od dostawców zewnętrznych.

Google Analytics

Korzystamy z internetowej usługi analitycznej Google Analytics, która umożliwia analizowanie wizyt użytkowników na naszej stronie. Na potrzeby tej analizy na urządzeniu użytkownika zapisywane są pliki cookie, które zbierają informacje przechowywane następnie na serwerach firmy Google Ireland Ltd. (Gordon House Barrow Street Dublin 4, D04E5W5, Irlandia). . Informacji przechowywanych na serwerach Google nie można bezpośrednio przypisać do konkretnej osoby.

Więcej informacji na temat plików cookies wykorzystywanych przez narzędzie Google Analytics można znaleźć pod następującym adresem: Dowiedz się więcej

Google Optimize

Korzystamy z internetowej usługi analitycznej Google Optimize, która umożliwia testowanie wariantów stron internetowych i sprawdzanie ich skuteczności w odniesieniu do określonego przez nas celu. Optymalizacja monitoruje wyniki eksperymentu i informuje, który wariant jest najlepszy. Przeprowadzając eksperymenty, testujemy nowe projekty, układy i treści witryn na podzbiorze użytkowników. Google Optimize wykorzystuje możliwości Google Analytics do mierzenia eksperymentów i wykorzystywania celów Google Analytics jako celów eksperymentu. Możemy udostępniać eksperymenty określonym anonimowym grupom użytkowników, które zostały zdefiniowane jako odbiorcy w Google Analytics. Szczegóły na temat narzędzia Google Optimize i informacji pozyskiwanych za jego pomocą przez Google Ireland Ltd. (Gordon House Barrow Street Dublin 4, D04E5W5, Irlandia) znajdują się pod tym linkiem: Dowiedz się więcej

Hotjar

Używamy narzędzi firmy Hotjar Ltd. (Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian’s STJ 3141, Malta), aby lepiej zrozumieć potrzeby i doświadczenie naszych użytkowników i zoptymalizować nasze usługi internetowe (np. sprawdzić, ile czasu spędzają na których stronach, które linki wybierają, co użytkownicy robią i nie lubią, śledzić ruchy myszką, miejsca klikania, czy w jaki sposób strona jest scrollowania itp.). Hotjar wykorzystuje pliki cookie i inne technologie do zbierania danych o zachowaniu użytkowników i ich urządzeniach (w szczególności adres IP urządzenia (przechwytywane i przechowywane tylko w formie anonimowej), rozmiar ekranu urządzenia, typ urządzenia (unikalne identyfikatory urządzenia), informacje o przeglądarce, położenie geograficzne (tylko kraj), preferowany język używany do wyświetlania naszej strony internetowej), mapy kliknięć czy inne statyczne wykresy, ale także nagrania sesji. Hotjar przechowuje te informacje w pseudonimizowanym profilu użytkownika. Ani Hotjar, ani my nigdy nie użyjemy tych informacji do identyfikacji poszczególnych użytkowników lub do dopasowania ich do dalszych danych danego użytkownika.

Więcej informacji na temat technologii używanej przez Hotjar i pozyskiwanych przez nią informacji można znaleźć pod tym linkiem: Dowiedz się więcej

Facebook Pixel

Pixel to kod oprogramowania, który pozwala śledzić użytkowników i ich zachowanie na stronach internetowych, na których rozmieszczono taki pixel. Może to być podstawowe śledzenie czy użytkownik odwiedził stronę internetową, aż do szczegółowego śledzenia działań, takich jak dodanie produktu do koszyka, wybranie produktu, wysłanie formularza itp. Pixel może przesłać zgromadzone informacje stronie trzeciej, tj. do dostawcy kodu.

Facebook Pixel umieszczony na naszej stronie, w przypadku, gdy zdecydujemy się na emitowanie reklam, będzie nam pomagać mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników w naszym serwisie. Dane z piksela możemy wykorzystywać m.in. do: emisji reklam wśród właściwej grupy odbiorców, tworzenia grup odbiorców reklam, w tym tzw. look-alike, analizowania tego, co zdarzyło się w wyniku kliknięcia w reklamę zarówno za pośrednictwem narzędzi reklamowych Facebook jak i w serwisie, używania innych narzędzi reklamowych Facebook, jak np. custom audience.

Szczegółowe informacje na temat ww. narzędzia od Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Irlandia) i zbieranych przez niego danych znajdują się w tym miejscu: Dowiedz się więcej

Zmiany ustawień plików cookies

Zmiana Państwa preferencji w zakresie plików cookies na naszej stronie internetowej

Odwiedzając naszą stronę po raz pierwszy zostaną Państwo poproszeni o wyrażenie zgody na stosowanie przez nas opisanych powyżej w niniejszej Polityce plików cookies o różnych funkcjach. Dokonany przez Państwa wybór może zostać w każdej chwili zmieniony.

Należy jednak pamiętać, że po wyłączeniu niektórych plików cookies, pewne funkcjonalności strony mogą nie być w pełni dostępne.

Zmiana ustawień przeglądarki / u podmiotów zewnętrznych

Mogą Państwo ograniczyć lub zablokować pliki cookies zmieniając ustawienia swej przeglądarki, tak by żądała akceptacji plików cookies, by akceptowała lub odrzucała tylko niektóre rodzaje plików cookies, bądź też odrzucała wszystkie z nich. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej (w opisie funkcji pomocy przeglądarki). Można także skontaktować się z producentem oprogramowania odnośnie instrukcji dotyczących wyłączania i usuwania plików cookies.

Należy pamiętać, że niektóre pliki cookies są niezbędne do funkcjonowania naszej strony internetowej, a ich usunięcie lub wyłączenie może obniżyć jej funkcjonalność (niektóre elementy strony mogą nie działać).

Jeżeli w wyniku zmiany ustawień dot. plików cookies zostanie umieszczony tzw. plik cookie opt – out (który służy wyłącznie do identyfikacji sprzeciwu użytkownika – braku zgody), należy pamiętać, iż plik cookie opt – out działa tylko w przeglądarce, przy użyciu której został zapisany. Jeśli usuną Państwo wszystkie pliki cookies lub będą używać innej przeglądarki, bądź innego urządzenia, to ustawienia opt – out trzeba dokonać ponownie.

Informacje w jaki sposób dokonać konfiguracji ustawień plików cookies w przykładowych przeglądarkach internetowych znajdą Państwo tutaj:

Informacje, w jaki sposób dokonać konfiguracji ustawień plików cookies w zakresie urządzeń mobilnych znajdą Państwo na stronach internetowych producentów najpopularniejszych systemów mobilnych (urządzenia z systemem iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry).

Możliwa jest także zmiana ustawień dotyczących poszczególnych plików cookies stosowanych przez naszych zewnętrznych dostawców. Szczegóły w tym zakresie znajdują się pod następującymi linkami:

Mogą również Państwo wyłączyć poszczególnych reklamodawców korzystających z historii wyszukiwania w celu dostarczania internetowych reklam behawioralnych, odwiedzając stronę Your Online Choices.

Podstawy prawne przetwarzania

Powyższe dane zbieramy w oparciu o zgodę wyrażoną przez użytkownika (Par 6 pkt.1 lit a RODO), w celu wykonania umowy lub w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy (Par 6 pkt.1 lit b RODO). Dane możemy przetwarzać również na podstawie usprawiedliwionego celu administratora danych (PAR 6 pkt.1 lit.f RODO).

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na zapisywanie plików cookies, co 365 dni od daty wyrażenia zgody na ich zapisywanie, będziemy podczas Twojej kolejnej wizyty na naszych stronach prosić Cię o ponowne wyrażenie zgody na ich zapisywanie.

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Internet Explorer (https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17441/windows-internet-explorer-change-reset-settings)

FireFox (https://support.mozilla.org/pl/kb/firefox-opcje-preferencje-i-ustawienia) 

Opera (https://help.opera.com/pl/touch/settings/)

Chrome (https://support.google.com/accounts/answer/3118621?hl=pl)

Ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.  

Serwis Internetowy jest zaopatrzony w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez Klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Adminsitrator oferuje Użytkownikom możliwość zrezygnowania z otrzymywania materiałów reklamowych oraz zamówionych newsletterów. Administrator zapewnia Użytkownikom opcję usunięcia informacji o sobie z baz danych i umożliwia wstrzymanie otrzymywania informacji wysyłanych za pomocą listów elektronicznych.

Zmiana polityki prywatności i cookies

Zastrzegamy prawo dokonania zmian w Polityce Prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych. O wszelkich zmianach dotyczących celu, zakresu czy zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora, osoby, których te dane dotyczą, zostaną poinformowane w sposób widoczny i zrozumiały.

Niniejszy dokument nie ogranicza jakichkolwiek uprawnień przysługujących użytkownikowi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.